Vraag nu aan:

Vrijblijvend voorstel

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Eerlijk Design.

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

1.1 Onder Eerlijk Design wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het bedrijf Eerlijk Design geregistreerd in het handelregister onder nummer 20168827 handelend onder de naam Eerlijk Design, gevestigd en kantoorhoudend te Kaatsheuvel.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen in wiens opdracht en voor wiens rekening door Eerlijk Design goederen of diensten worden geleverd.

ARTIKEL 2: ALGEMENE TOEPASSING

2.1 Met deze leveringsvoorwaarden, ingaande 1 juli 2019, vervallen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van Eerlijk Design.

2.3 Voorwaarden van de opdrachtgever maken alleen deel uit van de overeenkomst voorzover deze voorwaarden door Eerlijk Design uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door Eerlijk Design is bevestigd. Bovendien is Eerlijk Design te allen tijde gerechtigd, zowel voor als na het aanvaarden van de opdracht, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdracht niet aanvaard wordt dan wel als niet gegeven wordt beschouwd.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST

3.1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Mochten de in de offertes genoemde aantallen, formaten, gewichten, data of andere gegevens gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Eerlijk Design – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Eerlijk Design aanvaardt voor de juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Eerlijk Design de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3.4 Eerlijk Design heeft het recht om de Opdracht door een ander uit te laten voeren, mits onder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever en mits Opdrachtgever hiermee instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.

3.4.1 In het geval van webhosting, domeinnaamregistraties en aanverwante diensten zijn de Algemene Voorwaarden van die betreffende leverancier van toepassing.

3.5 Alle offertes vervallen 30 dagen na dagtekening.

3.6 Bij samengestelde prijsopgaven en/of gehanteerde staffelprijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1 De B.T.W. is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Alle door Eerlijk Design gehanteerde prijzen zijn af bedrijf en derhalve exclusief verzendkosten. Indien op verzoek van opdrachtgever goederen geleverd worden dan zullen de kosten ten laste voor opdrachtgever komen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders afgesproken.

4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen ofwel, ingeval geen offerte is gedaan, op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen.

4.4 Indien tengevolge van wijziging in de opdracht door de opdrachtgever de kosten voor Eerlijk Design stijgen, is Eerlijk Design gerechtigd deze meerdere kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Eerlijk Design heeft het recht om bij levering van goederen of het verrichten van diensten met een factuurwaarde lager dan € 50,- boven en naast de koopsom een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

4.5 Bij nabestelling van een werk is Eerlijk Design verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.

4.5 Eerlijk Design is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen voor zijn Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex “Alle huishoudens”), vermeerderd met ten hoogste tien procent (10%). Eerlijk Design is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien hij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

ARTIKEL 5: EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN

5.1 Onder ontwerpen wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan alle ontwerpen, dtp-opmaken, tekeningen/illustraties, schetsen, bestekken, modellen, foto’s, teksten of andere digitale druk-/werkbestanden door Eerlijk Design vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever.

5.2 Op alle ontwerpen die door Eerlijk Design zijn vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan ontwerpen of delen van ontwerpen te gebruiken, kopiëren, te wijzigen, voor andere doeleinden te gebruiken, af te drukken of op enige andere wijze te reproduceren -zowel digitaal als fysiek- zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.3 Het aanleveren van hoge resolutie digitale bestanden in welke vorm dan ook is nimmer onderdeel van de prijs voor ontwerp, dtp-opmaak, dtp-handling, illustraties, fotografie, tekstschrijven en soortgelijke werkzaamheden tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle ontwerpen die Eerlijk Design in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van Eerlijk Design, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of opdrachtgever heeft betaald voor het vervaardigen daarvan.

5.5 Eerlijk Design heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

ARTIKEL 6: AFKOOP BESTANDEN/AUTEURSRECHT

6.1 Digitale drukbestanden en/of werkbestanden en/of auteursrecht kan worden afgekocht tegen een schriftelijk overeengekomen tarief.

6.2 Onder drukbestand wordt verstaan een hoge resolutie pdf-bestand, indien nodig voorzien van benodigde afloop en snijtekens.

6.3. Onder werkbestand wordt verstaan het bestand waarin het ontwerp geproduceerd is. Hieronder kunnen ook Word-, Excel- en/of Powerpointbestaden vallen.

6.4 Bij de afkoop van druk- en/of werkbestanden worden na betaling van het overeengekomen bedrag de overeengekomen bestanden aangeleverd volgens bovenstaande specificaties. Het auteursrecht en eigendom blijft te allen tijde bij Eerlijk Design, er wordt bij overeenkomst schriftelijk vastgelegd voor welke doeleinden opdrachtgever bestanden mag gebruiken en er mogen zonder schriftelijke toestemming van Eerlijk Design geen wijzigingen aangebracht worden in het ontwerp.

6.5 Bij afkoop van auteursrecht/eigendom krijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen prijs de volledige rechten en vrijheid over de ontwerpen inclusief aanlevering van de digitale werkbestanden.

6.6 In geval van niet overeengekomen gebruik dan wel ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Eerlijk Design recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Eerlijk Design spant zich ervoor in om aan haar gegunde opdrachten zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend ontwerpbureau kan en mag worden verwacht.

7.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Eerlijk Design mogelijk te maken, zoals zorgdragen voor het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, bestanden en/of materialen, waarvan Eerlijk Design aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

7.3 De opdrachtgever vrijwaart Eerlijk Design voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen, bestanden en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7.4 Eerlijk Design is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene dat Eerlijk Design, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij naar eigen inzicht moet verrichten boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.

7.5 Eerlijk Design is gerechtigd om opdrachten of een onderdeel daarvan uit te laten voeren door derden.

7.6 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan Eerlijk Design de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Daarmee gepaard gaande prijsaanpassing zal in overleg tussen partijen geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, bestanden en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

7.8 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Eerlijk Design, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.

ARTIKEL 8: TELEFONISCHE OPDRACHTEN

8.1 Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Eerlijk Design geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Eerlijk Design zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door Eerlijk Design is bindend tussen partijen.

ARTIKEL 9: ZET- EN DRUKPROEVEN

9.1 De opdrachtgever kan druk- en/of digitale proeven ontvangen indien hij/zij daarom verzoekt. Kosten van proeven komen te allen tijde ten laste van opdrachtgever.

9.2 Digitale proeven zijn geen drukproeven, uitvoering en kleuren kunnen onder andere onder invloed van papier/materiaal afwijken.

9.3 Wijzigingen in proeven kunnen leiden tot verhoging van de ontwerp- en/of opmaakkosten. Eerlijk Design is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever.

9.4 Niet of niet tijdig akkoord geven op aangeleverde proeven kan vertraging opleveren in de leveringstermijn, Eerlijk Design is nimmer aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende kosten noch is dit een geldige reden tot tegemoetkoming en/of annulering van de opdracht.

9.5 Eerlijk Design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, (type-)fouten en/of gebreken, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef of op andere wijze aangeleverde materialen en/of aangeleverde digitale bestanden. Kosten voor herdruk/herproductie komen te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

9.6 Eerlijk Design is niet aansprakelijk voor fouten die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever gecontroleerde en/of voor akkoord bevonden proeven, kosten voor herdruk/herproductie zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 10: LEVERINGSTERMIJN

10.1 Levering, respectievelijk uitvoering, geschiedt binnen de daarvoor normaal benodigde tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kan hiertoe het overwerk en andere gemaakte kosten extra in rekening worden gebracht.

10.2 Overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd bij benadering aangegeven en nimmer als dwingende termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de overeengekomen termijn als dwingend te beschouwen is. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen, betaling van de facturen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.

10.3 Indien Eerlijk Design tengevolge van overmacht niet of niet tijdig kan leveren, heeft Eerlijk Design het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden te zijn. Overmacht is aanwezig in alle gevallen dat het overschrijden van de levertijd niet te wijten is aan de schuld van Eerlijk Design. Als voorbeeld van overmacht geldt onder meer: storing in het bedrijf van Eerlijk Design of van toeleveranciers van Eerlijk Design, het te laat aanleveren van materialen door toeleveranciers en/of opdrachtgever van Eerlijk Design, werkstaking bij Eerlijk Design of haar toeleveranciers.

10.4 Overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te bezorgen materiaal e.d. op de overeengekomen tijd bij Eerlijk Design wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet tijdige levering de uitvoering van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expressebestellingen zal Eerlijk Design daartoe zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aflevering is Eerlijk Design gerechtigd de datum van uitvoering nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het materiaal bij Eerlijk Design dient te geschieden door de opdrachtgever.

ARTIKEL 11: LEVERINGEN

11.1 Materiaal of goederen die de opdrachtgever bij Eerlijk Design bezorgd of heeft laten bezorgen, verblijven bij Eerlijk Design voor risico van de opdrachtgever. Eerlijk Design is nimmer aansprakelijk voor schade aan of door dit materiaal of deze goederen toegebracht.

11.2 Eerlijk Design is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen, doch de opdrachtgever is verplicht het in dit kader meer geleverde af te nemen en te betalen. Aan de door Eerlijk Design te leveren goederen zijn geringe toleranties der maatvoering en kleur inherent. Dergelijke toleranties leveren geen tekortkoming van Eerlijk Design op. Eerlijk Design is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

11.3 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering), tijdens het vervoer geleden. Bij aankomst van de goederen of het materiaal dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen of het materiaal zich bevind(en)(t). Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient de opdrachtgever alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

11.4 Wanneer door Eerlijk Design verkochte goederen of aangeboden diensten na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 10 dagen ter beschikking van de opdrachtgever. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van de opdrachtgever. Na voorgenoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van de opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten.

ARTIKEL 12: BETALINGSCONDITIES

12.1 Alle betalingen moeten aan Eerlijk Design geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen met uitzondering van opdrachten waarbij vooraf niet te voorzien was dat deze langere verwerkingstijd zouden vergen. In dat geval is Eerlijk Design gerechtigd aan het einde van iedere kalendermaand de uitgevoerde werkzaamheden en/of deelleveringen te factureren.

12.3 Indien een factuur niet betaald is op de vervaldag zal de opdrachtgever vanaf die datum aan Eerlijk Design verschuldigd zijn een rente van 2% per maand, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.

12.4 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens eventuele andere facturen.

12.5 Alle kosten voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever, en worden gefixeerd op minimaal €350,-

12.6 Betaling door de opdrachtgever van een deel van het verschuldigde komt eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten.

12.7 Eerlijk Design is, in het geval deze goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Eerlijk Design besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Eerlijk Design ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Eerlijk Design uit hoofde van enige overeenkomst, welke Eerlijk Design met hem/haar is aangegaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Eerlijk Design, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever tot tijdige betaling, zulks tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichtingen.

13.2 Eerlijk Design is bevoegd de goederen zonder enige ingebrekestelling bij overschrijding van de vervaltermijn terug te vorderen. De opdrachtgever is verplicht de goederen op de eerste vordering van Eerlijk Design onverwijld aan deze terug te geven: de kosten van teruggave zijn voor rekening van de opdrachtgever. De koper stelt Eerlijk Design op eerste verzoek in de gelegenheid de door Eerlijk Design geleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Eerlijk Design heeft het recht alle ruimtes van de koper waar mogelijkerwijs goederen van Eerlijk Design staan te betreden.

ARTIKEL 14: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De opdrachtgever heeft geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding vanwege gebrekkige levering. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe of indirecte schade ontstaan door de geleverde goederen dan wel verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.

14.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Eerlijk Design beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever netto gefactureerd is terzake van de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens, bestanden of materialen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

ARTIKEL 15: AFWIJKINGEN

15.1 Geringe afwijkingen in afmeting, kwaliteit, kleur, hardheid, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan nimmer op enkele exemplaren worden afgekeurd.

ARTIKEL 16: RECLAMEREN

16.1 Reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de ontvangst der goederen respectievelijk het verrichten van werkzaamheden in bezit van Eerlijk Design zijn. Na verloop van deze termijn van 8 dagen zullen de geleverde goederen, respectievelijk diensten, geacht worden in goede staat te zijn ontvangen.

16.2 Reclames betreffende factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij ons te worden ingediend.

16.3 Bij niet tijdig indienen van elk soort reclame verbeurt de koper het recht op reclame.

16.4 Reclames geven niet het recht aan de opdrachtgever om zijn/haar betalingsverplichting op te schorten of achterwege te laten.

16.5 Eerlijk Design is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten of onduidelijkheden in offertes of opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachten of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van Eerlijk Design als bindend.

ARTIKEL 17: COULANCE

17.1 Eventuele afwijkingen van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever, door Eerlijk Design te eniger tijd toegepaste voordelen voor de opdrachtgever, geven de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem/haar vaststaand, voor zich op te eisen.

ARTIKEL 18: VOLLEDIGHEID

18.1 Hoewel Eerlijk Design streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid van de opgaven van aantallen en prijzen, aanvaardt Eerlijk Design geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van de door haar verstrekte gegevens.

ARTIKEL 19: OPSLAG

19.1 Voor drukwerk en andere goederen, welke langer dan 1 maand bij Eerlijk Design zijn opgeslagen, kan aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 20: ANNULERING

20.1 Indien een opdracht van 1 tot 21 dagen voor de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering wordt geannuleerd om welke reden dan ook, heeft Eerlijk Design het recht boven de gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

ARTIKEL 21: BEËINDIGING

21.1 Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

a. de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit deze overeenkomst en, in geval van een voor herstel vatbare inbreuk, deze Partij nalaat de tekortkoming binnen 20 (twintig) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de andere Partij te herstellen; 

b. aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard; en/of 

c. een Partij wordt overgedragen, haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdraagt of haar activiteiten beëindigt.

21.2 Beëingiging in geval van beëindiging van activiteiten van Eerlijk Design is opdrachtgever vrij om de afgenomen hostingdiensten eventueel rechtstreeks over te nemen bij de leverancier van Eerlijk Design. Al dan niet tegen een ander tarief.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT

21.1 Op overeenkomsten tussen Eerlijk Design en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Kennismaken?

Neem contact op!

Vul onderstaand formulier in.


Adres

Modelleur 41
5171 SL Kaatsheuvel

Telefoon

+31 (0)6 5188 0267

WhatsApp

Klik hier om direct te Whatsappen!

E-mail

info@eerlijk-design.nl